Планове,стратегии и др.

_________________________2021г.-2022г.___________________________

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Седмично разписание за 2ри срок

Дневно разписание за понеделнците, в които се правят COVID-19 тестове

Декларация на Ученическия Парламент

Правилник за  устройство и дейността на училището

Учебни планове 1ви до 9ти клас

График за консултации

Утвърждаване график  на Дневно разписание

Форми на обучение

Етичен кодекс на училището

Стратегия за развитие 2021г.-2025г.

Програма превенция ранно напускане

Правилник за вътрешноучилищен трудов ред

Правила за квалификационна дейност

Вътрешни правила за работна заплата

План за контролна дейност на директора

План за контролна дейност на заместник директора

Насоки за COVID-19

Годишен план за дейността 2021г.-2022г.

Система от символи за оценяване на 1-3 клас 2021/2022

Програма ЦОУД 2021/2022

Заповед за провеждане на часове в ОРЕС

Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи 2021/22

Мерки за повишаване качеството на образованието 2021/22

План-програма за действие 2021 за БДП

_____________________________2020г. и назад _________________________________

Доклад за достъп до информация 2020

Правила за работа в условия на COVID-19

Учебни планове от 1ви до 9ти клас

Готови ли сме за учебната година? Идеи за родители

Безопасност в мрежата

Стратегия за развитие на ОбУ“Неофит Рилски“ – с.Дерманци за периода 2016-2020г.

Правилник за устройството и дейността на ОбУ“Неофит Рилски“ 2019/2020г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019_2020г[

ПРОТОКОЛ за проведено заседание на обществения съвет към ОбУНеофит Рилски

Покана до членовете на обществения съвет

ОБЯВЛЕНИЕ

Бюджет 2018г. ОУ“Неофит Рилски“

Форми на обучение

Учебни планове на училището

Стратегия за развитие на училището 2016/20 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за устройство и дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образование

Годишен план на училището за учебната 2017/18 г.

План за противодействие с тормоза 2017/18 г.

Програма за целодневна организация на учебния ден

План квалификационна дейност

План за дейности на ПС

Програмна система

Етичен кодекс

]Заповед. Относно избор на изпълнител за доставка по Схема „Училищно мляко“

Правилник за устройството и дейността на училището (5)