Бюджет,планове,стратегии и др.

тратегия за развитие на ОбУ“Неофит Рилски“ – с.Дерманци за периода 2016-2020г.

Правилник за устройството и дейността на ОбУ“Неофит Рилски“ 2019/2020г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019_2020г[

Бюджет начален план 2019

БЮДЖЕТ 2019

ПРОТОКОЛ за проведено заседание на обществения съвет към ОбУНеофит Рилски

Покана до членовете на обществения съвет

ОБЯВЛЕНИЕ

Бюджет 2018г. ОУ“Неофит Рилски“

Форми на обучение

Учебни планове на училището

Стратегия за развитие на училището 2016/20 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за устройство и дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образование

Годишен план на училището за учебната 2017/18 г.

План за противодействие с тормоза 2017/18 г.

Програма за целодневна организация на учебния ден

План квалификационна дейност

План за дейности на ПС

Програмна система

Етичен кодекс

]Заповед. Относно избор на изпълнител за доставка по Схема „Училищно мляко“

Правилник за устройството и дейността на училището (5)