Планове,стратегии и др.

___________________________2023г.-2024г._________________________

Учебен планове от 1ви до 10ти клас 2023-2024 г.

План за евакуация на работещите и на пребиваващите в обекта лица при пожар или авария.

Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2023-2024г.

Годишен план за дейността на ОбУ ,,Неофит Рилски“ с. Дерманци за учебната 2023-2024г.

План за контролната дейност на Заместник-директора по учебната дейност за учебната 2023-2024г.

Етичен кодекс на училищната общност 2023-2024г.

Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2023-2024г.

План за контролната дейност на Директора за учебната 2023-2024г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище учебна 2023-2024г.

Вътрешна политика за мерките за защита на личните данни

Досие по пожарна безопасност за ОБУ „Неофит Рилски“ с.Дерманци

Заповеди за осигуряване на пожарна безопасност на ОБУ „Неофит Рилски“ с.Дерманци

Планове за осигуряване на пожарна безопасност на ОБУ „Неофит Рилски“ с.Дерманци

___________________________2022г.-2023г._________________________

Училищна програма за занимания по интереси в ОбУ ,,Неофит Рилски“ с. Дерманци

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Правилник за устройство и дейността на ОбУ ,,Неофит Рилски“ за учебната 2022-2023 г.

План за работа на Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2022-2023 г.

План за работа на комисията по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд през учебната 2022-2023 г.

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище учебна 2022-2023 г.

План за дейността на УКБДП

План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г. 

Механизъм за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини и задържане на учениците в училище учебна 2022-2023 г.

Мерки за противодействие на тероризма и план сигурност

Вътрешна политика за мерките за защита на личните данни

Вътрешни правила за работна заплата 2022-2023г.

Правилник за вътрешноучилищен трудов ред 2022-2023г.

Училищни планове 1ви до 9ти клас 2022-2023г.

Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023г.

Учебен план 10ти клас 2022-2023г.

Стратегия за развитие на ОбУ ,,Неофит Рилски“ – с. Дерманци 2021-2025г.

Програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022-2023г.

Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2022-2023г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище учебна 2022-2023г.

План за контролната дейност на Заместник-директора по учебната дейност за учебната 2022-2023г.

План за контролната дейност на Директора за учебната 2022-2023г.

Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие

Организация на учебния ден Дневен режим за учебната 2022-2023г.

Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2022-2023г.

Индивидуален учебен план на дете или ученик със специални образователни потребности за 2022-2023г.

Годишен план за дейността на ОбУ ,,Неофит Рилски“ с. Дерманци за учебната 2022-2023г.

_________________________2021г.-2022г.___________________________

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

Седмично разписание за 2ри срок

Дневно разписание за понеделнците, в които се правят COVID-19 тестове

Декларация на Ученическия Парламент

Правилник за  устройство и дейността на училището

Учебни планове 1ви до 9ти клас

График за консултации

Утвърждаване график  на Дневно разписание

Форми на обучение

Етичен кодекс на училището

Стратегия за развитие 2021г.-2025г.

Програма превенция ранно напускане

Правилник за вътрешноучилищен трудов ред

Правила за квалификационна дейност

Вътрешни правила за работна заплата

План за контролна дейност на директора

План за контролна дейност на заместник директора

Насоки за COVID-19

Годишен план за дейността 2021г.-2022г.

Система от символи за оценяване на 1-3 клас 2021/2022

Програма ЦОУД 2021/2022

Заповед за провеждане на часове в ОРЕС

Програма за предоставяне на равни възможности на деца от уязвими групи 2021/22

Мерки за повишаване качеството на образованието 2021/22

План-програма за действие 2021 за БДП

_____________________________2020г. и назад _________________________________

Доклад за достъп до информация 2020

Правила за работа в условия на COVID-19

Учебни планове от 1ви до 9ти клас

Готови ли сме за учебната година? Идеи за родители

Безопасност в мрежата

Стратегия за развитие на ОбУ“Неофит Рилски“ – с.Дерманци за периода 2016-2020г.

Правилник за устройството и дейността на ОбУ“Неофит Рилски“ 2019/2020г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019_2020г[

ПРОТОКОЛ за проведено заседание на обществения съвет към ОбУНеофит Рилски

Покана до членовете на обществения съвет

ОБЯВЛЕНИЕ

Бюджет 2018г. ОУ“Неофит Рилски“

Форми на обучение

Учебни планове на училището

Стратегия за развитие на училището 2016/20 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за устройство и дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образование

Годишен план на училището за учебната 2017/18 г.

План за противодействие с тормоза 2017/18 г.

Програма за целодневна организация на учебния ден

План квалификационна дейност

План за дейности на ПС

Програмна система

Етичен кодекс

]Заповед. Относно избор на изпълнител за доставка по Схема „Училищно мляко“

Правилник за устройството и дейността на училището (5)