Обява за търсене на партньор

Обединено училище „Неофит Рилски“ с. Дерманци разработва проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.024 МИГ Луковит – Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“, финансирана по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е в изпълнение на План за действие на община Луковит за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, акт. 2018 г., в съответствие с Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите  2012-2020 г. и Стратегията за местно развитие на МИГ Луковит – Роман.

 В тази връзка  Обединено училище „Неофит Рилски“ с. Дерманци обявява процедура за избор на партньори – училища, общини и ЮЛНЦ / юридически лица с нестопанска цел/ в обществена вкл. читалища, на територията на МИГ Луковит – Роман, допустими съгласно Условията за кандидатстване, които биха желали да участват в изпълнението на проекта.

Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на своите ангажименти в изпълнението на проекта, като имат предвид, че ЮЛНЦ могат да разходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

Ангажиментите следва да попадат в следните области:

  • Дейности за подобряване достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата
  • Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и немаргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на община Луковит чрез допълнителни образователни услуги /вкл. през летните месеци

Критерии за подбор:

  • Опит на организацията в работата с уязвими групи
  • Брой конкретни предложения за ангажименти в посочените области за образователна интеграция

Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище на територията на МИГ Луковит – Роман, чрез изпълнение на проекта на Об у-ще „Неофит Рилски“ с. Дерманци. Краен срок за подаване за подаване на предложения: 17.07.2020 г., на вниманието на Петя Георгиева – директор на Обединено училище „Неофит Рилски“ – с. Дерманци,

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *