Monthly Archives: юли 2020

Обединено училище „Неофит Рилски“ с. Дерманци разработва проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.024 МИГ Луковит – Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“, […]