Новини

РАЗДЕЛ 1 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ Обединено училище „Неофит Рилски”,  Област Ловеч, с. Дерманци, ул. „Христо Ботев” 16, тел. 0897091701  се ангажира да осигури достъп до: уебсайта си www.ou-nrilski.com    в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 […]
Обединено училище „Неофит Рилски“ с. Дерманци разработва проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.024 МИГ Луковит – Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“, […]