Административни услуги

 ________________________________2023-2024 г.__________________________________

График за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024 г.

________________________________2022-2023 г.__________________________________

График за II-ри час на класа

График за дежурствата

График за консултации на учителите през I – вия учебен срок 2022-2023 г.

Заявление за стипендия за ученик с увреждане

Критерии за отпускане на стипендии

Социална стипендия

Стипендия за дете с 1 родител

Стипендия за успех

________________________________2021-2022 г.__________________________________

Обява за медиатори по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“

Информация за приемане и преместване

Заявление за записване на ученик

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Инфо 143 – валидиране

Инфо 149 – проверка способности-1

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Издаване на дубликати

Заявление група ЦОУД

Заявление за изучаване на чужд език

Заявление ИУЧ

Заявление за записване в-VIIIклас-Производство на облекло

Заявление за записване в VIIIклас-Трайни насаждения