Събития

Десет български учители бяха наградени за своята работа и принос към образованието в Деня на народните будители, когато се връчват наградите „Константин Величков“ на церемония в Министерството на образованието и науката. Щастливи сме да споделим, че един от тях е от нашето училище – Даниел Симеонов. Той бе отличен за „принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“. Г-н Симеонов получи най-високото учителско отличие лично от министъра на образоването. Пожелаваме му още много професионални успехи, вдъхновение и здраве!

С гордост Ви съобщаваме, че на 28 февруари 2023 г. нашият дългогодишен и успешен учител г-н Пламен Георгиев сподели своя добра практика в часа си по математика със 7.клас пред 15 учители от общините Луковит, Угърчин и Златна Панега. Целта на представянето бе да се демонстрира как чрез прилагане на разнообразни методи и похвати се повишават знанията и уменията на учениците. Обмяната на опит се организира от РУО – гр. Ловеч под ръководството на г-жа Ал. Русева – старши експерт по математика. След наблюдението на часа, колегията проведе откровен разговор за проблемите, които стоят пред преподавателите и обсъди решенията им. Всички присъстващи дадоха висока оценка на професионалните умения на г-н Пл. Георгиев, както и на активното участие на учениците.“ Да учим децата да мечтаят и да реализират мечтите си!“ призова в своето обръщение към присъстващите г-жа Петя Кръстева, директор на ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци. Директорът с радост показа новооборудваните физкултурен салон, фитнес зала, киносалон, лаборатория по химия. „Те също са плод на мечти, но този път на родители!“, сподели г-жа П. Кръстева.

Имаме удоволствието да ви споделим, че на 15 ноември представители от ОбУ ,, Неофит Рилски ,, с. Дерманци, Богдана Богданова – психолог и Снежана Томова – начален учител бяха поканени на конференцията организирана от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с детския фонд на ООН (Уницеф) за България кръгла маса на тема ,,Училище без агресия за сигурна училищна среда“. Конференцията бе открита от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката. Встъпителните думи бяха поднесени от представителя на детския фонд на ООН (Уницеф) за България Кристина де Бройн. След това бе представянето на програмата за превенция на насилието и тормоза в училище ,,Стъпки заедно“ съвместно с МОН и Уницеф за България. А по-късно започна и представянето на добрите практики от пилотирането на програма ,,Стъпки заедно“ – директори, учители и ученици от петте пилотни училища – СУ ,,Свети Седмочисленици“ гр. София, СУ ,,Георги Бенковски“ гр. Тетевен, ПМГ ,,Емануил Иванов“ гр. Кюстендил, СУ ,,Христо Смирненски“ гр. Искър. Накрая бе направено кратко представяне на резултатите, свързани с агресията в образователните институции и отваряне на дискусия по темата. След разгорещената дискусия, последва закриване на кръглата маса.

Щастливи сме да споделим, че на 25.07.2022 г. Сдружение „Асоциация Пелаго“ сключи споразумение за партньорство с нашето училище. Екипът на Сдружението ще проведе изследване и индивидуална оценка на потребностите на Училището чрез прилагане на метода „изследване в хода на дeйствието“ (аction research). Екипът на училището е реализирал редица успешни проекти и има добри практики за интегриране и задържане на деца от уязвими групи в училище. Проучването и оценката ще допринесат да се надгради постигнатото и училището да стане по-социално и по-приобщаващо както децата, така и техните родители. Съвместната дейност ще се реализира в два етапа:Етап 1. – извършване на оценка на потребностите чрез работа, насочена в няколко основни области на установени потребности, за чието решаване ще се изследват причини и възможности за преодоляване. Разработване на проект за развитие на училището с конкретни дейности, който отговаря на потребностите на училището, който да бъде предложен от екипа на подходяща донорска организация за осигуряване на финансиране на изпълнението.Етап 2. – изпълнение на дейности за развитие на училището, които са съгласувани между двете страни.Целият процес ще бъде подпомаган от експерти от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет. С тези дейности се реализират част от целите на Сдружението, а именно: стимулиране на междуотраслов социален диалог между представителите на образователни, социални, здравни и други институции, ангажирани с психо-социалното развитие на децата и създаване на условия за обмен на знания и опит между практикуващите специалисти и да съдейства за повишаване на тяхната квалификация.

Сдружение „Асоциация Пелаго“
http://www.pelagobg.eu

______________________________________________________________________________

110 години ОбУ,,Неофит Рилски“

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

Щастливи сме да споделим видеото, което представихме на честването по случай 110 години училище в с. Дерманци. Една равносметка в кадри, които да ни мотивират за бъдещи образователни, професионални и житейски успехи!

https://ounrilskider-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dsimeonov_ou-nrilski_com/EQkftLbEafFFmF8iBO4W8CUBZrj6niP4plW0HpPjCZc2Lw?e=IeGZnE