Политика за поверителност на личните данни

Политика за поверителност на личните данни в www.ou-nrilski.com

1. Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ОбУ „Неофит Рилски”  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Приложение на настоящата Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, ОбУ „Неофит Рилски”  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Последна актуализаця на настоящата Политика за поверителност е в сила от 01.06.2021 г.

2.1 Информация относно Администратора на лични данни

•           Наименование:  Обединено училище „Неофит Рилски”

•           Булстат / ЕИК: 000281864

•           Седалище и адрес на управление: Област Ловеч, с. Дерманци,

           ул. „Христо Ботев” 16       

•          Длъжностното лице по защита на личните данни: Жана Караславова    0887108760, karaslavova_law@abv.bg

•           E-mail: dermanci06@mail.bg

•           Телефон.: 0897091701

2.2 Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

3. Видове лични данни които събираме

3.1.Ние не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход
 • политически възгледи
 • религиозни или философски убеждения
 • членство в синдикални организации
 • обработка на генетични данни
 • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице
 • данни относно здравословното състояние
 • сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице
 • лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.

3.2. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата се свързват с Администратора, чрез контактна форма на сайта или по телефона.

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма на сайта или се свърже с Администратора по телефона, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението.

Цел за която се събират данните: Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице и предоставяне на по-пълна информация за услугите, които предлага Администратора.

3.3. Лични данни събирани автоматично.

В нашия уебсайт  събираме данни за всички посетители, а именно:

• IP адрес;

• Идентификатор на браузъра;

• История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;

• История на направените от вас търсения в нашите страници;

Цел за която се събират данните: Подобряване на сигурността на предоставените от Доставчика услуги и предотвратяване на злоупотреби с използването на потребителския акаунт от трети лица.

4. Цели при събирането на личните ви данни

4.1. Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на ОбУ „Неофит Рилски”, както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги.

Понастоящем обработваме данните Ви с цел:

 • Обработка на запитвания
 • Оказване на съдействие
 • Персонализирана комуникация с вас
 • За нормалното функциониране на всички услуги в Сайта;
 • За осъществяване на контакт с лицето;
 •  За подобряване ефективността и функционалността на Сайта;
 • За статистически цели;
 •  За защита на информационната сигурност;

Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп за използване на някои от функциите на уебсайта.

4.2. Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

 • оферти
 • маркетингови съобщения.

Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.

5. Принципи при събирането на личните ви данни

Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• ограничение на целите на обработване;

• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

• точност и актуалност на данните;

• личните данни не се използват за профилиране;

• личните данни не се използват за директен маркетинг;

• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

6. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни), ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин. ОбУ „Неофит Рилски”  съхранява Вашите лични данни, събрани чрез Сайта, за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 1. Относно лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на Сайта:

–        до 1 година от изпращане на запитването, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

 1. Относно лични данни на лицата които са направили запитване по телефона:

–        до 1 месец от извършването на запитването по телефона;

7. Предаване на лични данни за обработване

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

         ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;

         въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;

         това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;

         има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Сайта или друг защитим обществен интерес;

Нашите служители и партньори са надлежно информирани, относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата Политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

8. Къде съхраняваме вашите лични данни

Вашите лични данни се съхраняват на сървъри, разположени в България. Събраните чрез Сайта Ваши лични данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и Република България.

9. Мерки за сигурност

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Всички наши служители са запознати с нашата политика за сигурност, предвидени в Закона за защита на личните данни. Личната информация на нашите Потребители е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители. Ние редовно проверяваме системите и процесите си за сигурност. Въпреки че предприемаме разумни мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се случат и няма да носим отговорност пред посетители за всякакви подобни събития.

Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните. В случай на съмнение за нарушение на сигурността на данните ще уведомим както Вас, така и всички относими държавни институции.

В случай, че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

10. Лични дании на трети лица

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на       Администратора данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни.

Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, и всякакви други.

11. Съдържание от други компании

Сайтът може да съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с други компании. Администраторът не поема отговорност за претърпени вреди и загуби в следствие използването на тези сайтове. Физическите лица носят собствена отговорност при ползването на тези сайтове и следва да се запознаят с Политиките им на поверителност, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

12. Права на субектите на лични данни

12.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ОбУ „Неофит Рилски” за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения в секция „Контакти“.

ОбУ „Неофит Рилски” може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

12.2. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от ОбУ „Неофит Рилски”  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

ОбУ „Неофит Рилски” ще Ви предостави при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ОбУ „Неофит Рилски”   си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

12.3. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ОбУ „Неофит Рилски”.

12.4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от ОбУ „Неофит Рилски” изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ОбУ „Неофит Рилски” има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ОбУ „Неофит Рилски”.
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

ОбУ „Неофит Рилски” не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ОбУ „Неофит Рилски” както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Администратора.

12.5. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ОбУ „Неофит Рилски” да провери точността на личните данни
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • ОбУ „Неофит Рилски” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ОбУ „Неофит Рилски” имат преимущество пред Вашите интереси.

12.6. Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ОбУ „Неофит Рилски” с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

12.7. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от ОбУ „Неофит Рилски” да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

12.8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ОбУ „Неофит Рилски”  които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Можете да упражните всички права и като се свържете с нас чрез имейл: dermanci06@mail.bg. Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

13. Актуализации на настоящата Политика за поверителност

Администраторът може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.