Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.ou-nrilski.com

I. ПРЕДМЕТ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.ou-nrilski.com

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.ou-nrilski.com

Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2021 г.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 • Наименование:  Обединено училище „Неофит Рилски”
 • Булстат / ЕИК: 000281864
 • Седалище и адрес на управление: Област Ловеч, с. Дерманци,

ул. „Христо Ботев” 16 

 • Длъжностното лице по защита на личните данни: Жана Караславова 0887108760, karaslavova_law@abv.bg
 • E-mail: dermanci06@mail.bg
 • Телефон.: 0897091701
 •  Надзорни органи:

    Комисия за защита на личните данни

    Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

    Уеб сайт: www.cpdp.bg

III.        ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 •             „НИЕ“, „ДОСТАВЧИКА“, „АДМИНИСТРАТОРА“ е ОбУ „Неофит Рилски”
 •             „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, е уебсайта www.ou-nrilski.com;

            „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.ou-nrilski.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;

„ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ“ по смисъла на настоящите Условия това са: всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

„УСЛУГИ“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. За получаването на продукти се изисква заплащане.

         „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

„АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

„IP АДРЕС„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1.  ОбУ „Неофит Рилски” има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
 1. ОбУ „Неофит Рилски” се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
 2. ОбУ „Неофит Рилски”  има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
 3. ОбУ „Неофит Рилски”  има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ОбУ „Неофит Рилски”  както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
 4. С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които ОбУ „Неофит Рилски”  предоставя, ОбУ „Неофит Рилски”  си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
 5. ОбУ „Неофит Рилски” има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които ОбУ „Неофит Рилски”  предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
 6. ОбУ „Неофит Рилски” има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на ОбУ „Неофит Рилски” които се задължават да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. ОбУ „Неофит Рилски”   се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 2. Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
 3. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която ОбУ „Неофит Рилски” му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
 4. Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
 5. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от ОбУ „Неофит Рилски”  с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
 6. Потребителят е длъжен да обезщети ОбУ „Неофит Рилски”  и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
 7. Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети ОбУ „Неофит Рилски”  и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и ОбУ „Неофит Рилски”  и/или е довело до пропуснати ползи за ОбУ „Неофит Рилски”, нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.
 8. Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на ОбУ „Неофит Рилски”    единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. ОбУ „Неофит Рилски” няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
 2. ОбУ „Неофит Рилски” не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
 3. ОбУ „Неофит Рилски” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.
 4. ОбУ „Неофит Рилски” не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 5. ОбУ „Неофит Рилски” не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. ОбУ „Неофит Рилски” не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 6. ОбУ „Неофит Рилски”  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 7. ОбУ „Неофит Рилски”  не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.

•    ОбУ „Неофит Рилски” не носи отговорност за субективните възприятия и очаквания за качество и въздействние на предлаганите за продажба аудио и видеофалове от страна на Потребителя.

*    ОбУ „Неофит Рилски” не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата.

*   ОбУ „Неофит Рилски” не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

VII. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържащата се в сайта www.ou-nrilski.com  информация за:

 • текстoве
 • графични елементи
 • лого
 • снимков материал към страници, новини и събития
 • видеа
 • презентации

както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие ОбУ „Неофит Рилски”, разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

Съдържанието в Сайта – текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на ОбУ „Неофит Рилски”. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ОбУ „Неофит Рилски”.

Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от ОбУ „Неофит Рилски”  на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.

ОбУ „Неофит Рилски” може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на сайта и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с ОбУ „Неофит Рилски”  и не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

VIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИКИ (Cookies)

ОбУ „Неофит Рилски” няма да извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип „бисквитки“.

IX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 ОбУ „Неофит Рилски” събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

X. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

XI. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

ОбУ „Неофит Рилски” си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република

България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и

практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XXVII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.