История

История на учебното дело в с. Дерманци

През 1845 г. родолюбиви и прогресивни дерманчани поставят началото на образователното дело в с. Дерманци. Те основават първото училище в частен дом, а за първи учител бива назначен даскал Димитър от с. Махалата, Плевенско. 

Училището в миналото и особено в началото на ХХ в. е било в частни къщи и в църквата. Условията са били съвсем елементарни. През 1912 г. в двора на църквата е открито Основно училище “Отец Паисий”, наследник на което е сегашното училище. Открито е от поп Йордан Даков и Въло Тодоров Вълов. Учението е било за момчета. Писали са на табли, след което се забърсвало написаното. 

История на ОбУ “Неофит Рилски”

Голяма роля за развитието на образователното дело в началото на ХХ в. изиграва построяването на основното училище, а непосредствено след него – и откриване на прогимназията. Сградата на новата прогимназия е завършена през 1930 г. това е училището в горния край на селото, където понастоящем се намира детската градина. Много важно за повишаване на образованието на хората в Дерманци, особено на идните поколения, изиграват учителите – Пенка Терзиева-Монова, Моно Тодоров, Ненка Стефанова, Цвятко Лалов, Офелия Лалова и много други.

През 1946 г. върху старата част на училището в центъра на селото е построен втори етаж, който създава по-добра обстановка за обучение на учениците. В края на учебната 1951/1952 началното училище и прогимназията се обединяват в едно училище – Народно основно училище “Цако Макнев” с директор Йордан Делийски.

По-късно след 1970 г. сградата на училището се разширява, като се построява новата част в западната страна на училището. 

От учебната 1981/1982 е открито единно Средно политехническо училище “Цако Макнев”. 

С решение на Общ. съвет гр. Луковит №”43 от 92 год. училището се преименува на Основно училище “Неофит Рилски”. От тогава и до сега училището с гордост носи името на патриарха на българските писатели и педагози. 

През 2009 г. училището е включено в списъка на средищните училища. От 2019 г. училището прераства в Обединено училище “Неофит Рилски”, в което се обучават ученици от 1. до 10.клас. 

Днес училището разполага с 20 класни стаи, физкултурен салон, компютърен кабинет, кабинет по изобразително изкуство, кабинет по химия и биология, кабинет по география, кинознание, както и библиотека. В училището се обучават 220 ученика, а учителският колектив наброява 18 учители.

Понастоящем директор на ОбУ “Неофит Рилски”, с. Дерманци е г-жа Петя Василева Кръстева.